Samtliga elever
Exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund
Uppdelat per svensk och utländsk bakgrund
Grundskolan - Slutbetyg årskurs 9
Uppdelat per föräldrarnas högsta utbildningsnivå
Samtliga elever, flickor och pojkar
Läsåret 2016/17 Visar uppgifter för: Riket

Samtliga elever Flickor Pojkar
Antal
elever
Andel (%)
som  uppnått
kunskaps-
kraven i
alla ämnen
Andel  (%)
behörig
yrkes-
prog.
Genom -
snittligt 
meritv.
(17)
Antal
elever
Andel 
(%)
elever
Andel (%)
som 
uppnått
kunskaps-
kraven i
alla ämnen
Andel  (%)
behörig
yrkes-
prog.
Genom -
snittligt 
meritv.
(17)
Andel (%)
som  uppnått
kunskaps-
kraven i
alla ämnen
Andel  (%)
behörig
yrkes-
prog.
Genom -
snittligt 
meritv.
(17)
Antal
elever
Andel  (%)
elever
Organisation huvudman
Riket, samtliga huvudmän 107 305 74,1 82,5 223,5 50 264 46,8 79,0 86,4 240,8 57 041 53,2 69,7 79,2 208,0
Riket, kommunal huvudman 87 607 71,8 80,5 217,7 40 242 45,9 77,3 84,8 235,9 47 365 54,1 67,1 76,8 202,1
Riket, enskild huvudman 19 698 84,4 91,9 249,3 10 022 50,9 86,0 92,6 260,8 9 676 49,1 82,7 91,1 237,4
Blekinge län 1 650 72,2 78,8 212,5 773 46,8 78,8 84,3 231,4 877 53,2 66,4 73,9 195,5
Dalarnas län 3 081 70,0 79,6 209,4 1 412 45,8 74,4 83,1 227,2 1 669 54,2 66,4 76,6 194,3
Gotlands län 592 76,7 82,8 217,8 270 45,6 83,0 87,4 236,2 322 54,4 71,4 78,9 202,2
Gävleborgs län 3 118 68,7 79,7 210,3 1 413 45,3 74,7 84,1 227,7 1 705 54,7 63,8 76,1 195,9
Hallands län 3 651 75,5 83,8 222,7 1 679 46,0 81,1 88,1 240,2 1 972 54,0 70,8 80,1 207,7
Jämtlands län 1 398 69,3 76,9 208,5 663 47,4 77,7 84,0 229,8 735 52,6 61,8 70,5 189,2
Jönköpings län 4 040 72,9 80,4 217,1 1 900 47,0 78,9 84,9 236,7 2 140 53,0 67,5 76,4 199,5
Kalmar län 2 552 72,3 79,1 213,2 1 145 44,9 78,4 84,4 233,5 1 407 55,1 67,2 74,8 196,4
Kronobergs län 2 172 68,5 77,9 212,8 1 003 46,2 77,4 83,5 235,2 1 169 53,8 60,8 73,1 193,5
Norrbottens län 2 656 76,8 83,7 220,1 1 262 47,5 81,0 87,2 239,7 1 394 52,5 73,0 80,6 202,4
Skåne län 13 977 74,1 82,3 225,5 6 534 46,7 78,4 86,1 243,1 7 443 53,3 70,3 78,9 209,8
Stockholms län 23 815 80,0 87,4 242,3 11 312 47,5 83,7 90,3 257,8 12 503 52,5 76,7 84,8 228,1
Södermanlands län 3 399 70,5 80,1 215,8 1 651 48,6 75,8 83,6 233,2 1 748 51,4 65,6 76,9 199,2
Uppsala län 3 977 74,0 83,3 225,9 1 852 46,6 81,0 88,2 244,4 2 125 53,4 67,9 79,1 209,5
Värmlands län 3 027 73,8 82,3 216,7 1 395 46,1 79,0 86,7 236,5 1 632 53,9 69,4 78,6 199,6
Västerbottens län 2 785 76,6 85,6 221,3 1 348 48,4 80,3 88,2 236,3 1 437 51,6 73,1 83,2 207,0
Västernorrlands län 2 661 73,7 81,5 215,6 1 241 46,6 77,9 85,4 231,0 1 420 53,4 69,9 78,1 202,0
Västmanlands län 2 850 66,8 79,4 210,8 1 332 46,7 71,9 83,3 228,2 1 518 53,3 62,3 75,9 195,3
Västra Götalands län 17 997 71,3 80,7 217,4 8 328 46,3 76,8 84,6 235,3 9 669 53,7 66,5 77,2 202,0
Örebro län 3 146 72,2 80,5 215,8 1 488 47,3 75,9 83,1 230,0 1 658 52,7 68,8 78,2 203,0
Östergötlands län 4 761 72,0 80,6 217,7 2 263 47,5 76,3 83,9 233,0 2 498 52,5 68,1 77,6 203,8

Rapportbeskrivning och definitioner etc.
Samtliga uppgifter, avser elever med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Uppgifterna avser betyg före prövning. I totalen för antal elever  ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Observera att om uppgiften baseras på färre än 10 elever, dubbelprickas den i  tabellerna. Då visas två prickar (..) istället för utfall. I uppdelningar av flickor och pojkar dubbelprickas antal och andel elever för det andra könet om det ena könet är färre än 10 elever. Om data  saknas visas en prick (.) istället för utfall.
 
Redovisningsgrupper
 
I sammanställningen av samtliga elever ingår elever som har okänd bakgrund. De saknar uppgift om personnummer, tex om de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige. 
 
Sammanställningen för exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund finns från läsåret 2014/15. Den presenteras även för flickor och pojkar från 2016/17. Nyinvandrade elever  har kommit till Sverige de senaste fyra åren. De har inte bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare. Elever med okänd bakgrund saknar uppgift om personnummer, tex om de ännu inte blivit  folkbokförda i Sverige. 
Om antalet nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund är färre än 10 dubbelprickas uppgift om antal elever och andel (%) elever i redovisningen av "Exklusive nyinvandrade och  elever med okänd bakgrund".
 
Sammanställningen för svensk och utländsk bakgrund
- Elever med svensk bakgrund är elever födda i Sverige med minst en förälder född i Sverige.
- Elever med utländsk bakgrund födda i Sverige är elever med båda föräldrarna födda utomlands, men själva är födda i Sverige.
- Elever med utländsk bakgrund födda utanför Sverige är elever födda utanför Sverige som invandrat till Sverige.
Elever som saknar personnummer, dvs har okänd bakgrund, ingår inte i redovisningen av svensk och utländsk bakgrund från 2014/15.
Elever med okänd bakgrund ingick i redovisningsgruppen svensk bakgrund fram till och med 2013/14.
 
Sammanställningen för Föräldrarnas högsta utbildning
- Förgymnasial eller gymnasial utb är elever vars föräldrars högsta utbildning är genomgången folkskola/grundskola eller genomgången gymnasial utbildning.
- Eftergymnasial utbildning är elever där minst en förälder har eftergymnasial utbildning.
Elever som saknar uppgift om föräldrars utbildningsnivå, t.ex. elever som har okänd bakgrund, ingår inte i redovisningen av föräldrars högsta utbildningsnivå.
* Antal elever Antal elever som har avslutat årskurs 9, dvs elever med slutbetyg såväl från det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet som andra  bedömningssystem. Elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen, dvs elever som saknar slutbetyg ingår.
* Andel (%) elever Denna statistikuppgift visar andelen elever inom respektive kategori av det totala antalet elever som har uppgift om kön, svensk eller utländsk  bakgrund respektive föräldrars utbildningsnivå.
* Andel (%) som uppnått  kunskapskraven i alla ämnen
Andel elever med godkänt betyg i alla ämnen som ingått i elevens utbildning. Andelen beräknas av de elever som fått eller skulle ha fått betyg enligt  det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet (elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen ingår).
* Andel (%) behörig yrkesprog. Andel elever som är behöriga att söka till yrkesprogram. För att en elev ska vara behörig krävs godkänt betyg i ämnena svenska/svenska som  andraspråk, engelska och matematik samt i fem ytterligare ämnen, totalt åtta ämnen. Andelen beräknas av de elever som fått eller skulle ha fått betyg   enligt det mål och kunskapsrelaterade betygssystemet (elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen ingår). Observera att om antalet EJ behöriga är 1-4, så visas andelen behöriga som ~100.
* Genomsnittligt meritvärde (17) Meritvärdet beräknas som summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg och för 17 ämnen för elever som läst moderna språk som språkval. Elevens betyg omvandlas till betygsvärderna (E=10, D=12.5, C=15, B=17.5 och A=20) och de bästa 16 ämnena summeras, har eleven  godkänt betyg i modernt språk som språkval är det ett 17:e ämne i meritvärdet. Det högsta möjliga meritvärdet för elever som läst 17 ämnen är 340  och för elever som läst 16 ämnen 320. Även om eleven fått betyg i färre ämnen än 16 kan betyget i moderna språk som språkval läggas till  meritvärdet, men då kan eleven inte komma upp i det maximala meritvärdet 340 poäng. Lägsta möjliga värde är 0, dvs. ej godkänt betyg F, underlag  saknas (-) eller anpassad studiegång i alla ämnen.
Det genomsnittliga meritvärdet beräknas för de elever som fått lägst betyg E i minst ett ämne, meritvärde 10. Elevernas sammanlagda meritvärde  divideras med antal elever som fått lägst betyg E i minst ett ämne. Elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen, dvs elever som saknar godkänt  slutbetyg, ingår ej.
 
Från och med ansökan till gymnasiet läsåret 2013/14 får de sökande som fått betyg i modernt språk som språkval räkna med det som ett 17:e betyg i  meritvärdet, utöver de 16 bästa betygen i övrigt. De elever som ej har godkänt betyg i modernt språk som språkval har meritvärde om max 16 ämnen  och ingår i medelvärdet om 17 ämnen. I SIRIS redovisas genomsnittligt meritvärde för 17 ämnen från och med 2014/15. Att inte motsvarande  redovisning fanns 2013/14 berodde på att det fanns osäkerhet i insamlingen av slutbetyg i modernt språk som språkval 2013/14.