Grundskolan - Elevstatistik
Läsåret 2017/18 Visar uppgifter för: skolenheten Dalslundskolan 7-9

Förskoleklass Årskurs 1-9


Antal
elever
Andel 
flickor 
(%)
Antal
elever
åk 1-9
Andel
flickor
(%)
Andel
m utl
bakgr
(%)
Andel m
föräldr
m efter-
gymn 
utb (%)
Antal
elever
åk 1
Antal
elever
åk 2
Antal
elever
åk 3
Antal
elever
åk 4
Antal
elever
åk 5
Antal
elever
åk 6
Antal
elever
åk 7
Antal
elever
åk 8
Antal
elever
åk 9
Burlöv, samtliga huvudmän 227 52 1 697 48 48 49 266 217 216 184 189 165 143 147 170
Burlöv, kommunal huvudman 227 52 1 697 48 48 49 266 217 216 184 189 165 143 147 170
Dalslundskolan 7-9 . . 222 45 25 57 . . . . . . 59 68 95
Till riksnivå
Till länsnivå
Till kommunnivå

Rapportbeskrivning och definitioner etc.
Rapporten visar antal elever och andel flickor i förskoleklass samt antal elever, andel flickor, andel med utländsk bakgrund respektive andel med föräldrar med eftergymnasial  utbildning i grundskolan fördelat per årskurs.
Uppgifterna avser oktober det valda året.
 
Utländsk bakgrund innebär att eleverna är födda utomlands eller födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands. Elever som saknar uppgift om personnummer räknas i  denna statistik till elever med utländsk bakgrund. Att uppgift om personnummer saknas kan bland annat bero på att eleven inte är folkbokförd i Sverige. Övriga elever hamnar i  gruppen med svensk bakgrund, även om de har en utlandsfödd förälder.
 
Observera att uppgifter avseende kön, utländsk bakgrund samt föräldrarnas utbildningsnivå dubbelprickas om de baseras på färre än 10 elever. Då visas två prickar (..)  istället för  utfall. Undantaget är elever på sameskolan där alla uppgifter prickas om de baseras på färre än 10 elever. Om data saknas visas en prick (.) istället för utfall.
 
Uppgifterna Andel med utländsk bakgrund och Andel med föräldrar med eftergymnasial utbildning presenteras från och med år 2009. Nytt från läsåret 2017/18 är att statistik om  elever i konfessionella skolor samlas in på individnivå. Dessa uppgifter finns inte rapporterade för sameskolor.
Antal elever i förskoleklass redovisas i denna databas från och med läsåret 2007/08. Mellan 2007/08 och 2011/12 saknas uppgifter om elever i förskoleklasser som kommunen har  ett övergripande ansvar för men som drivs av annan huvudman än kommunen samt förskoleklasser belägna i anslutning till specialskolor och grundsärskolor.