Samtliga elever
Flickor
Pojkar
Alla samtidigt
Grundskolan - Behörighet till gymnasieskolan
Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär för att en elev ska vara behörig till  gymnasieskolans nationella program krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande  program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program.
Läsåret 2015/16 Visar uppgifter för:  Jämtlands län (geografiskt område)


Inklusive okänd bakgrund

Exklusive okänd bakgrund

Andel (%) elever behöriga till

Andel (%) elever behöriga till

Högskoleförberedande program

Högskoleförberedande program
Antal  elever 
i åk 9
Yrkes-
program
Estetiskt
program
Ekonomi-,  humanistiska
och samhälls-
vetenskaps-
program
Naturveten-
skapligt och  tekniskt
program
Andel (%) elever ej  behöriga
Yrkes-
program
Estetiskt
program
Ekonomi-,  humanistiska
och samhälls-
vetenskaps-
program
Naturveten-
skapligt och  tekniskt
program
Andel (%) elever ej  behöriga
Jämtlands län, samtl. elever, samtliga huvudmän 1 318 78,5 78,1 76,6 75,2 21,5 85,7 85,3 83,6 82,1 14,3
Jämtlands län, samtl. elever, kommunal huvudman 1 206 77,1 76,7 75,1 73,6 22,9 84,9 84,5 82,7 81,1 15,1
Jämtlands län, samtl. elever, enskild huvudman 112 93,8 93,8 92,0 92,0 .. 93,8 93,8 92,0 92,0 ..
Berg, samtl. elever 97 71,1 69,1 69,1 66,0 28,9 90,8 88,2 88,2 84,2 ..
Bräcke, samtl. elever 92 65,2 65,2 65,2 64,1 34,8 81,1 81,1 81,1 79,7 18,9
Härjedalen, samtl. elever 114 76,3 75,4 75,4 71,1 23,7 85,3 84,3 84,3 79,4 14,7
Krokom, samtl. elever 165 71,5 71,5 71,5 69,7 28,5 80,8 80,8 80,8 78,8 19,2
Ragunda, samtl. elever 48 77,1 77,1 77,1 72,9 22,9 84,1 84,1 84,1 79,5 ..
Strömsund, samtl. elever 134 67,2 66,4 64,9 61,2 32,8 78,3 77,4 75,7 71,3 21,7
Åre, samtl. elever 104 87,5 87,5 78,8 82,7 12,5 90,1 90,1 81,2 85,1 9,9
Östersund, samtl. elever 564 85,6 85,5 83,7 83,2 14,4 88,0 87,8 85,9 85,4 12,0
Till riksnivå

Rapportbeskrivning, definitioner etc.
Samtliga uppgifter avser elever med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Uppgifterna avser betyg före prövning. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor.
Observera att om antalet EJ behöriga är 1-4, så visas andelen behöriga som ~100.
Om resultatet är färre än 10 elever, dubbelprickas den och två prickar (..) visas istället för utfall. Om uppgift saknas visas en prick (.) istället för utfall.
För läsåret 2015/16 är sammanställningen uppdelad för om elever som har okänd bakgrund är exkluderade respektive inkluderade i samtliga  elever, respektive för flickor och pojkar. Elever som har okänd bakgrund saknar uppgift om personnummer, t.ex. om de ännu inte blivit  folkbokförda. 
* Antal elever Antal elever som har avslutat årskurs 9, dvs elever med slutbetyg såväl från det mål och kunskapsrelaterade  betygssystemet som andra bedömningssystem. Elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen, dvs elever som saknar  slutbetyg ingår.
Elever som saknar personnummer, dvs har okänd bakgrund, ingår inte i redovisningen av antal elever läsåret 2015/16.
* Andel (%) elever behöriga till
För att en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program krävs lägst betyget godkänd i ämnena  svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik.
 
Den som väljer att söka till ett yrkesprogram måste ha godkända betyg i ytterligare fem ämnen, det vill säga totalt åtta.
 
För att söka till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i nio ämnen till, sammanlagt tolv.
 
För behörighet till ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen ska fyra av de nio övriga godkända  ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap.
 
För behörighet till naturvetenskaps- och teknikprogrammen ska tre av de nio övriga godkända ämnena vara biologi, fysik  och kemi.
 
För behörighet till estetiskt program är det nio valfria ämnen.  
 
Andelen beräknas av de som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet (elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen ingår).
* Andel (%) elever ej behöriga
Ej behörig att söka till något nationellt program. Det är beräknat genom 100 procent minus andel behöriga till  yrkesprogram.
Att vara behörig till Estetiskt program innebär att majoriteten av dem även är behöriga till båda eller något av de andra 2 högskoleförberedande kategorierna av program. Det är endast 0,5 procentenheter på riksnivå som enbart är behöriga till Estetiskt program och då även Yrkesprogrammet.

Eftersom behörighet till Estetiskt program innebär 3+9 godkända ämnen så inkluderas även de SO- respektive NO-ämnen som kategoriserar behörighet till ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen respektive naturvetenskaps- och teknikprogrammen.

Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program och nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas.