Anmälningar
Ansvarig myndighet: Skolinspektionen
Valt år:  2017 Vald organisation: Östhammar
En anmälan kan avse en skola eller kommun, men kritiken avser huvudmannen dvs kommunen eller den som äger en fristående skola/skolkoncern. En markering om ej avslutat ärende innebär att en anmälan mot skolan inkommit till Skolinspektionen. Skolinspektionen har då ännu inte tagit ställning till om skolans huvudman brutit mot författningarnas krav. Ärenden visas tre år tillbaka i tiden. För mer information om anmälningarna maila skolinspektionen@skolinspektionen.se
Kommun Skola Diarienr Verks.-
form
Reg.datum Besl.datum Status Anmälningsgrund Kritikgrund Beslutstyp Kritik  Bedömning
Östhammar Frösåkersskolan 2017:1764 Gr 2017-02-22   Öppen       -  
Östhammar Olandsskolan F-9 2017:1771 Gr 2017-02-23 2017-03-20 Stängd Särskilt stöd   Uppföljning - Huvudmannen har vidtagit  tillräckliga åtgärder
Östhammar Olandsskolan F-9 2017:3809 Gr 2017-05-02   Öppen       -  
Östhammar Vallonskolan 2017:583 Gr 2017-01-24   Öppen       -  
2017:583 Gr KB Elev - Elev KB Elev - Elev Beslut efter prövning Ja Föreläggande
Östhammar Vallonskolan 2017:2677 Gr 2017-03-22 2017-05-02 Stängd Skolplikt och rätt till utbildning   Beslut att inte utreda  (avskrivning)
- Tyder inte på att det strider  mot författningarna
Östhammar Vallonskolan 2017:2768 Gr 2017-03-23 2017-04-12 Stängd Särskilt stöd   Beslut att inte utreda  (avskrivning)
- Tyder inte på att det strider  mot författningarna
Östhammar Öregrunds skola 2017:197 Gr 2017-01-11 2017-03-24 Stängd KB Elev - Elev KB Elev - Elev Beslut efter prövning Ja Avstående från att ingripa
Östhammar Öregrunds skola 2017:762 Gr 2017-01-27 2017-05-22 Stängd KB Elev - Elev KB Elev - Elev Beslut efter prövning Ja Föreläggande
Östhammar Österbyskolan 2017:3302 Gr 2017-04-11   Öppen       -  
Östhammar Österbyskolan 2017:4105 Gr 2017-05-11   Öppen       -  
Östhammar Österbyskolan 2017:4294 Gr 2017-05-17   Öppen       -  
Östhammar Kommunnivå 2017:1882 Gr 2017-02-28 2017-02-28 Stängd KB Elev - Elev   Uppföljning - Huvudmannen har vidtagit  tillräckliga åtgärder

Rapportbeskrivning, definitioner etc.
 
Ärenden presenteras per skola. Om ärendet avser andra verksamhetsformer än grund- och gymnasieskola eller om det vid registreringstillfället inte varit klart vilken skola anmälan avser visas ärendet på Kommunnivå.
Förkortningar av verksamhetsform
Ej uppd
Fri gr
Fri gymn
Fri gymnsär
Fklass
FSverk
Gr
Grsär
Gy utb
Gymn
Gysär
Kompl utb
Komvux
Obl sär
SBO
SCB-import
Sfi
Spec
Särvux
Utland
Ej uppdaterad
Frist motsv grundskola
Frist motsv gymnskola
Frist motsv gymnsärskola
Förskoleklass
Förskoleverksamhet
Grundskola
Grundsärskola
Gymnasial utbildning
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
Kompletterande utbildningar
Kommunal vuxenutbildning
Obligatorisk särskola
Skolbarnomsorg
Genererad av SCB-import
Svenskundervisning för invandrare
Specialskola
Vuxenutbildning för utvecklingsstörda
Utlandsskola
Reg.datum
Datum då ärendet registrerats.
Status
Öppen - Ärendet utreds
Stängd - Ärendet har behandlats och kritik kan ha utdelats
Anmälningsgrund
Med anmälningsgrund avses en beskrivning av vilken eller vilka frågeställningar ärendet berör, gjord utifrån bestämmelserna i skollagstiftningen.
Följande anmälningsgrunder finns:
Anpassad studiegång
Avgifter
Betyg/Omdömen m.m.
Disciplinära åtgärder
Elevinflytande
Huvudmannens organisation och styrning
Kränkande behandling
    KB Elev - Elev
    KB Likabehandlingsplan
    KB Personal - Elev
    KB Övrigt
Modersmål/Svenska som andraspråk m.m.
Samarbete och information skola - hem
Skolhälsovård
Skolplikt och rätt till utbildning
Särskild undervisning enl SkolL 10:3
Särskilt stöd
Utbildningens innehåll
Övrigt
 
Beslutstyp
Följande beslutstyper finns:
Avskrivning - beslut att inte utreda
Avvisning - utanför Skolinspektionens tillsynsområde
Beslut efter prövning - bedömning i sakfrågan
Hänskjutande till huvudman - anmälan lämnas vidare till ansvarig kommun
Omprövning
Uppföljning
Överlämnande - beslut att överlämna till annan myndighet
Kritik
Ej avslutade ärenden markeras med "-". 
OBS! En markering om ej avslutat ärende innebär att en anmälan mot skolan inkommit till Skolinspektionen. Skolinspektionen har då ännu inte tagit  ställning till om skolans huvudman brutit mot författningarnas krav.
Bedömning
Föreläggande
Om en skola eller verksamhet har brister kan Skolinspektionen fatta beslut om ett föreläggande. I ett föreläggande står det vilka brister som måste åtgärdas, och vilka krav Skolinspektionen ställer på huvudmannen, alltså den som driver verksamheten. Skolinspektionen följer upp att bristerna åtgärdas.
Ett föreläggande kan också ligga till grund för andra tvångsåtgärder som tillfälligt verksamhetsförbud, återkallande av tillståndet för en fristående skola eller  statliga åtgärder för rättelse mot kommunal verksamhet.
 
Anmärkning
Om en skola eller verksamhet har mindre allvarliga brister kan Skolinspektionen fatta beslut om en anmärkning. Då är huvudmannen, alltså den som driver  skolan, skyldig att åtgärda bristerna, och Skolinspektionen följer upp att bristerna åtgärdas. En anmärkning kan inte förenas med vite eller ligga till grund för  tvångsåtgärder mot en skola, men om huvudmannen inte åtgärdar bristerna kan Skolinspektionen besluta att förelägga huvudmannen att åtgärda bristerna.
 
Avstående från ingripande
Även om en skola eller verksamhet har brister kan Skolinspektionen avstå från att ingripa. Denna möjlighet finns om överträdelsen är ringa, om bristen  snabbt rättas till eller om det finns särskilda skäl att avstå från att ingripa. Även om Skolinspektionen tar beslut om att avstå från att ingripa beskriver vi  bristerna i beslutet.