Driftstörningar avseende anmälningsstatistiken 
Just nu har vi problem med anmälningsstatistiken från Skolinspektionen. Detta innebär  att information kan ha fallit bort i statistikrapporterna. Vi arbetar med att lösa problemet. 
https://www.skolinspektionen.se/sv/Statistik/
Anmälningar
Ansvarig myndighet: Skolinspektionen
Besluts- eller registreringsår:  2017 Anmälningar: Alla Lägeskommun:  Östhammar
Verksamhetsform: Alla Grund för utredning: Alla
En anmälan kan avse en skola eller kommun, men kritiken avser huvudmannen dvs kommunen eller den som äger en fristående skola/skolkoncern.
En anmälan kan innehålla flera anmälningsgrunder och visas per anmälningsgrund per rad och färgmarkering. Antalet inkomna eller beslutade anmälningar visas längst ner i tabellen. Ärenden visas tre år tillbaka i tiden. För mer information om anmälningarna maila skolinspektionen@skolinspektionen.se
Läges-
kommun
Skola Diarienr Verks.-
form
Registr.-
datum
Besluts-
datum
Status Grund för utredning Beslutstyp Kritik  Bedömning
Östhammar Frösåkersskolan 2017:1764 Gr 2017-02-22 2017-08-16 Beslutad Särskilt stöd Beslut att inte utreda (avskrivning) - Eleven har slutat
Östhammar Olandsskolan F-9 2017:1771 Gr 2017-02-23 2017-03-20 Beslutad Särskilt stöd Uppföljning - Huvudmannen har vidtagit tillräckliga åtgärder
Östhammar Olandsskolan F-9 2017:3809 Gr 2017-05-02 2018-03-16 Beslutad KB Elev - Elev Beslut efter prövning Ja Avstående från att ingripa
Östhammar Olandsskolan F-9 2017:10656 Gr 2017-12-13 2018-09-13 Beslutad Särskilt stöd Överlämnande till klagomålshanteringen - Till huvudmannen för handläggning/Eleven går kvar
Östhammar Vallonskolan 2017:583 Gr 2017-01-24 2017-05-10 Beslutad KB Elev - Elev Beslut efter prövning Ja Föreläggande
Östhammar Vallonskolan 2017:2677 Gr 2017-03-22 2017-05-02 Beslutad Skolplikt och rätt till utbildning Beslut att inte utreda (avskrivning) - Tyder inte på att det strider mot författningarna
Östhammar Vallonskolan 2017:2768 Gr 2017-03-23 2017-04-12 Beslutad Särskilt stöd Beslut att inte utreda (avskrivning) - Tyder inte på att det strider mot författningarna
Östhammar Vallonskolan 2017:4880 Gr 2017-06-07 2017-06-09 Beslutad Särskilt stöd Beslut att inte utreda (avskrivning) - För vaga uppgifter
2017:4880 KB Elev - Elev Beslut att inte utreda (avskrivning) - Prövas i annat sammanhang
Östhammar Vallonskolan 2017:5013 Gr 2017-06-12 2017-10-12 Beslutad KB Elev - Elev Beslut efter prövning Nej Inte visat att huvudmannen brutit mot bestämmelserna
Östhammar Vallonskolan 2017:6445 Gr 2017-06-27 2017-06-28 Beslutad KB Elev - Elev Beslut efter uppföljning - Avslutas med anledning av att nytt ärende öppnas
Östhammar Vallonskolan 2017:8463 Gr 2017-10-09 2017-10-13 Beslutad Utvecklingssamtal, IUP och betyg Överlämnande till klagomålshanteringen - Till huvudmannen för handläggning/Eleven går kvar
Östhammar Vallonskolan 2017:8474 Gr 2017-10-09 2018-02-23 Beslutad KB Elev - Elev Beslut efter prövning Nej Inte visat att huvudmannen brutit mot bestämmelserna
Östhammar Vallonskolan 2017:9183 Gr 2017-10-27 2017-11-17 Beslutad KB Elev - Elev Omprövning Nej Ej skäl att ändra beslutet
Östhammar Vallonskolan 2017:9502 Gr 2017-11-08 2017-11-20 Beslutad Utvecklingssamtal, IUP och betyg Beslut efter uppföljning - HM har vidtagit tillräckliga åtgärder
Östhammar Öregrunds skola 2017:197 Gr 2017-01-11 2017-03-24 Beslutad KB Elev - Elev Beslut efter prövning Ja Avstående från att ingripa
Östhammar Öregrunds skola 2017:762 Gr 2017-01-27 2017-05-22 Beslutad KB Elev - Elev Beslut efter prövning Ja Föreläggande
Östhammar Öregrunds skola 2017:6332 Gr 2017-06-22 2017-07-13 Beslutad KB Elev - Elev Beslut efter uppföljning - HM har vidtagit tillräckliga åtgärder
Östhammar Öregrunds skola 2017:8578 Gr 2017-10-11 2017-10-13 Beslutad KB Elev - Elev Beslut att inte utreda (avskrivning) - För vaga uppgifter
Östhammar Österbyskolan 2016:9970 Gr 2016-12-19 2017-07-13 Beslutad Särskilt stöd Beslut att inte utreda (avskrivning) - Eleven har slutat
Östhammar Österbyskolan 2017:3302 Gr 2017-04-11 2017-09-11 Beslutad Skolplikt och rätt till utbildning Beslut efter prövning Ja Föreläggande
2017:3302 Särskilt stöd Beslut efter prövning Ja Föreläggande
Östhammar Österbyskolan 2017:4105 Gr 2017-05-11 2017-06-14 Beslutad KB Elev - Elev Beslut att inte utreda (avskrivning) - För vaga uppgifter
Östhammar Österbyskolan 2017:4294 Gr 2017-05-17 2017-06-05 Beslutad KB Elev - Elev Överlämnande (till annan myndighet) - Till annan myndighet
Östhammar Österbyskolan 2017:4552 Gr 2017-05-24 2017-09-21 Beslutad KB Personal - Elev Beslut efter prövning Ja Föreläggande
2017:4552 KB Elev - Elev Beslut efter prövning Ja Föreläggande
Östhammar Österbyskolan 2017:9013 Gr 2017-10-24 2017-11-22 Beslutad Skolplikt och rätt till utbildning Uppföljning - Huvudmannen har vidtagit tillräckliga åtgärder
2017:9013 Särskilt stöd Uppföljning - Huvudmannen har vidtagit tillräckliga åtgärder
Östhammar Österbyskolan 2017:10832 Gr 2017-12-18 2018-01-12 Beslutad KB Personal - Elev Beslut efter uppföljning - HM har vidtagit tillräckliga åtgärder
2017:10832 KB Elev - Elev Beslut efter uppföljning - HM har vidtagit tillräckliga åtgärder
Östhammar Kommunnivå 2016:7869 Gr 2016-10-06 2017-02-03 Beslutad Särskilt stöd Beslut efter prövning Ja Föreläggande
Östhammar Kommunnivå 2017:1882 Gr 2017-02-28 2017-02-28 Beslutad KB Elev - Elev Uppföljning - Huvudmannen har vidtagit tillräckliga åtgärder
Östhammar Kommunnivå 2017:7410 Fklass 2017-09-01 2017-09-19 Beslutad Övrigt Beslut efter prövning Nej Inte visat att huvudmannen brutit mot bestämmelserna
Östhammar Kommunnivå 2017:7488 Fklass 2017-09-05 2017-09-19 Beslutad Övrigt Beslut efter prövning Nej Inte visat att huvudmannen brutit mot bestämmelserna
Östhammar Kommunnivå 2017:9608 Gr 2017-11-12 2018-03-08 Beslutad KB Anmälningsskyldigheten Beslut efter prövning Ja Föreläggande
2017:9608 KB Elev - Elev Beslut efter prövning Ja Föreläggande
Östhammar Kommunnivå 2017:9832 Förskola 2017-11-19 2017-11-27 Beslutad Övrigt Beslut att inte pröva ärendet (avvisning) - Utanför Skolinspektionens tillsyn
2017:9832 Övrigt Beslut efter prövning Nej Inte visat att huvudmannen brutit mot bestämmelserna
Antal anmälningar: 31

Rapportbeskrivning, definitioner etc.
 
Ärenden presenteras per skola. Om ärendet avser andra verksamhetsformer än grund- och gymnasieskola eller om det vid registreringstillfället inte varit klart vilken skola anmälan avser visas ärendet på Kommunnivå.
Förkortningar av verksamhetsform
Fritidsh.
Förskola
Fklass
Gr
Grsär
Gymn
Gysär
Kompl utb
Komvux
Sfi
Samesk.
Spec
Särvux
Utland
Övrigt
Fritidshem
Förskola
Förskoleklass
Grundskolan
Grundsärskolan
Gymnasieskolan
Gymnasiesärskolan
Kompletterande utbildningar
Komvux exklusive sfi
Komvux, sfi, svenska för invandrare
Sameskolan
Specialskola
Särskild utbildning för vuxna
Utlandsskola
Övrigt (internationella skolor m.m.)
Reg.datum
Datum då ärendet registrerats.
Status
Pågående - Ärendet utreds
Beslutad - Ärendet har behandlats och kritik kan ha utdelats
Grund för utredning
Med grund för utredning avses en beskrivning av vilken eller vilka frågeställningar ärendet berör, gjord utifrån bestämmelserna i skollagstiftningen.
Följande utredningsgrunder finns:
Anpassad studiegång
Avgifter
Betyg/Omdömen m.m.
Disciplinära åtgärder
Elevhälsa
Elevinflytande
Huvudmannens organisation och styrning
Kränkande behandling
    KB Elev - Elev
    KB Likabehandlingsplan
    KB Personal - Elev
    KB Övrigt
Modersmål, svenska som andra språk m.m.
Mottagande i särskolan (ny sedan 2015)
Rätt till plats i förskolan (ny sedan 2015)
Samarbete och information skola,hem
Skolhälsovård
Skolplikt och rätt till utbildning
Stöd Extra anpassningar (ny sedan 2015)
Stöd Ledning och stimulans (ny sedan 2015)
Särskild undervisning enl SkolL 10:3
Särskilt stöd
Särskilt stöd Anpassad studiegång
Tillsynsansvaret för barn/elev (ny sedan 2015)
Trygghet och studiero (ny sedan 2015)
Utbildningens innehåll
Utvecklingssamtal, IUP och betyg
Vårdnadshavarens samtycke vid val av förskola/skola
Övrigt
 
Beslutstyp
Följande beslutstyper finns:
Beslut att inte utreda (avskrivning)
Överlämnande till klagomålshanteringen
Överlämnande (till annan myndighet)
Beslut efter prövning
Beslut att inte pröva ärendet (avvisning)
Skadeståndsprövning
Överlämnas till regelbunden tillsyn
Uppföljning
Beslut efter uppföljning
Omprövning
Kritik
Ej avslutade ärenden markeras med "-". 
OBS! En markering om ej avslutat ärende innebär att en anmälan mot skolan inkommit till Skolinspektionen. Skolinspektionen har då ännu inte tagit  ställning till om skolans huvudman brutit mot författningarnas krav.
Bedömning
Föreläggande med vite
Ett föreläggande kan förenas med vite. Det betyder att huvudmannen, alltså den som ansvarar för skolan, kan bli tvungen att betala en summa pengar om  inte bristerna åtgärdas i tid. Skolinspektionen bestämmer i beslutet hur stort vitet ska vara. Om huvudmannen inte följer föreläggandet kan Skolinspektionen  ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vitet. Pengarna går till statskassan. Huvudmannen, alltså den som ansvarar för skolan, kan överklaga ett  föreläggande med vite till förvaltningsrätten.
 
Föreläggande
Om en skola eller verksamhet har brister kan Skolinspektionen fatta beslut om ett föreläggande. I ett föreläggande står det vilka brister som måste åtgärdas, och vilka krav Skolinspektionen ställer på huvudmannen, alltså den som driver verksamheten. Skolinspektionen följer upp att bristerna åtgärdas.
Ett föreläggande kan också ligga till grund för andra tvångsåtgärder som tillfälligt verksamhetsförbud, återkallande av tillståndet för en fristående skola eller  statliga åtgärder för rättelse mot kommunal verksamhet.
 
Anmärkning
Om en skola eller verksamhet har mindre allvarliga brister kan Skolinspektionen fatta beslut om en anmärkning. Då är huvudmannen, alltså den som driver  skolan, skyldig att åtgärda bristerna, och Skolinspektionen följer upp att bristerna åtgärdas. En anmärkning kan inte förenas med vite eller ligga till grund för  tvångsåtgärder mot en skola, men om huvudmannen inte åtgärdar bristerna kan Skolinspektionen besluta att förelägga huvudmannen att åtgärda bristerna.
 
Avstående från ingripande
Även om en skola eller verksamhet har brister kan Skolinspektionen avstå från att ingripa. Denna möjlighet finns om överträdelsen är ringa, om bristen  snabbt rättas till eller om det finns särskilda skäl att avstå från att ingripa. Även om Skolinspektionen tar beslut om att avstå från att ingripa beskriver vi  bristerna i beslutet.