SIRIS, ett verktyg för ökad insyn i skolans värld!

SIRIS är en webbplats där vi har samlat information om skolors kvalitet och resultat. Det är Skolverkets sätt att göra den information som vi samlat in eller själv producerat om skolors verksamhet och resultat mer tillgänglig. SIRIS står för Skolverkets Internetbaserade Resultat- och kvalitetsInformationsSystem.


Information på skolnivå

Här finns mycket av den information som staten har bestämt att skolor och de ytterst ansvariga för verksamheten - kommuner eller fristående huvudmän - ska lämna om sin verksamhet. Den största delen av uppgifterna presenteras på skolnivå, vilket gör det möjligt att t.ex. följa en skolas resultat över tiden. Självklart presenteras inte några uppgifter om enskilda elever.

Syftet med webbplatsen är att bidra med underlag för olika analyser och jämförelser vad gäller resultat och kvalitet i skolan. Uppgifterna kan tas fram på riks-, län-, kommun- och skolnivå.  


Målgrupp

SIRIS huvudsakliga målgrupp är skolledare/rektorer, förvaltningstjänste­män och politiker som är ansvariga för resultaten och kvalitén inom barnomsorg och skola.

En annan viktig målgrupp är journalister och andra som deltar i debatten om den svenska skolan. Ytterligare en användargrupp är elever och deras föräldrar som har rätt till insyn i den verksamhet de själva deltar i.