Resultat nationella prov - årskurs 3
Uppdatering av statistiken
Statistikuppgifter som gäller resultat på nationella prov i årskurs 3 publiceras i december.
Ändringar i redovisningen för provresultaten i årskurs 3

I SIRIS redovisas resultaten i årskurs 3 läsåret 2015/16 endast för de elever som deltagit på respektive delprov.
Resultatmåttet som nu redovisas är ”procentuell andel elever som uppnått kravnivån på delprovet, av de elever
som deltagit”. Tidigare år har resultaten beräknats på samtliga elever oavsett om de deltagit på delprovet eller ej.
Förändringen skapar en mer enhetlig redovisning eftersom resultaten för årskurs 6 och 9 alltjämt beräknas för
de elever som deltagit.