SALSA - Residual, skillnaden mellan faktiskt och modellberäknat värde