Om SALSA

Resultaten som visas i SALSA är framtagna med hjälp av regressionsanalys. I modellen jämförs varje skolenhets genomsnittliga resultat med samtliga skolenheters genomsnittliga resultat. Samtidigt konstanthålls olika bakgrundsfaktorer som har stor betydelse för resultatet i skolarbetet och ger varje skolenhet ett modellberäknat betygsvärde.
Jämförelsen mellan faktiskt och modellberäknat värde presenteras som residualer. Dessa antar negativa och positiva värden samt värdet noll. Om en skolenhet har residual noll innebär det att skolenheten har lika resultat som riksgenomsnittet av alla skolenheter med samma förutsättningar. Om en skolenhet har negativ residual innebär det att den har ett lägre resultat jämfört med genomsnittet av samtliga andra skolenheter som har likadan elevsammansättning. Som modellen är konstruerad innebär det att hälften av skolenheterna är under rikets genomsnittliga resultat och hälften är över rikets genomsnittliga resultat. Majoriteten av skolenheterna har ett resultat som ligger nära genomsnittet.

I jämförelse av resultat och residualer i SALSA mellan olika år ska tolkningen göras med försiktighet. En skolenhets resultatskillnader i SALSA mellan olika år kan bero på flera olika saker i och utanför den egna verksamheten.

För att en rättvis jämförelse av SALSA ska kunna göras mellan olika år bör rikets genomsnittliga resultat inte skilja sig för mycket åt mellan åren. Om en skolenhet har lika resultat två år i rad beror dess resultat i SALSA på om rikets genomsnittliga resultat är högt eller lågt. Om en skolenhet till exempel har residualen -6 ett år och 3 året efter behöver det inte betyda att skolenhetens faktiska resultat är högre, utan att skolenhetens resultat i SALSA jämfört med riksgenomsnittet av skolenheter med samma elevsammansättning har ett lägre resultat det andra året jämfört med det första.

En skolenhets resultatskillnader i SALSA mellan olika år beror också på eventuella förändringar i bakgrundsfaktorerna på skolan. Det finns ytterligare förklaringar till skolenheters resultatskillnader i SALSA mellan olika år vilka inte mäts i SALSA. Exempel på faktorer som påverkar i olika omfattning kan vara lärarnas förmågor, elevers kognitiva förmåga, motivation, motionsvanor samt det som hör till skolmiljön som trygghet och socialt klimat etc.

I tolkningen av en skolenhets residual är det viktigt att ha information om bakgrundsfaktorerna och det faktiska betygsresultatet tillsammans med annan information om skolenheten som inte syns i statistiken. SALSA tillhandahåller information om skolenhetens betygsresultat tillsammans med bakgrundsinformation och modellberäknade resultat. 

Läs mer om SALSA i    eller om SALSA och regressionsmodellen!