Kommunblad

I kommunbladet ges en sammanfattande bild av kommunens förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning utifrån ett urval av de senast publicerade jämförelsetalen. En jämförelse görs även med andra liknande kommuner och med riket som helhet. Uppgifterna avser kommunal huvudman om inget annat anges.

Kommunbladen publiceras på skolverket webbplats (www.skolverket.se) i två steg. Under våren publiceras uppgifter om barn/elever, pedagogisk personal samt utbildningsresultat. Under hösten kompletteras kommunbladen med information om kostnader.