Vad är SALSA?

SALSA är en statistisk modell som jämför skolors betygsresultat. Det betyder att skolornas resultat räknas fram genom att de faktiska betygsresultaten sätts i relation till ett antal bakgrundsfaktorer.

För att få en mer nyanserad bild av skolors betygsresultat, än enbart genom att publicera de faktiska betygsresultat som skolor uppnår, har Skolverket utvecklat SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser). Analysverktyget SALSA presenterar skolors resultat av slutbetygen i årskurs 9 efter att viss hänsyn tagits till elevsammansättningen.

Hur används SALSA?

Syftet med SALSA är att synliggöra faktorer som skolan inte kan påverka men som har betydelse för betygsresultatet. SALSA är i första hand avsett för förvaltningstjänstemän, rektorer, lärare och skolpolitiker. Det är ett verktyg som kan användas för att analysera och reflektera över sina resultat, ett komplement till den information kommunen, huvudmannen och skolan på lokal nivå själv tar fram. SALSA kan tillsammans med uppgifter om förutsättningar, processer, resultat och måluppfyllelse användas som underlag för mer kvalificerade och nyanserade diskussioner om skolors resultat.

Viktigt att tänka på
I alla sammanhang är det viktigt att framhålla att informationen i SALSA måste ses tillsammans med annat utvärderingsmaterial och annan kunskap om skolan.

Det är även den arbetsprocess som pågår i skolan som har stor betydelse för skolans och elevernas resultat. Det är just detta faktum som motiverar att modellen kan användas som utgångspunkt för diskussion om skolans arbetsprocess. Denna arbetsprocess är skolans elever och personal själva bäst på att beskriva och analysera.

En pedagogisk och etisk fråga är hur resultaten i SALSA kan påverka lärarnas attityder till eleverna. Det är viktigt att resultaten inte medför att lärarnas förväntningar på pojkar, nyinvandrade elever eller elever med lågutbildade föräldrar sänks och blir till en självuppfyllande profetia. SALSA bygger just på det faktum att en stor del av skillnaderna i betygsresultat mellan skolor inte kan förklaras med skillnader i dessa bakgrundsfaktorer. Det är skolans uppgift att ge alla elever samma förutsättningar att nå målen.

SALSA ska inte användas för...

... rangordning mellan skolor. Hur god kvalitet en skola har är en alltför sammansatt fråga för att kunna fångas i ett enkelt mått, vare sig det är ett faktiskt eller modellberäknat värde.

Bakgrundsfaktorer i SALSA

Bakgrundsfaktorerna är föräldrarnas utbildningsnivå, fördelningen pojkar/flickor och andelen nyinvandrade elever. Störst betydelse för resultaten i SALSA har föräldrars utbildningsnivå.

Betygsresultat i SALSA

•    Genomsnittligt meritvärde är skolenhetens genomsnittliga summering av elevernas 17 bästa ämnen för dem som läst moderna språk som språkval, för övriga är det max 16 bästa ämnen.
•    Andel elever som uppnått kunskapskraven avser elever med lägst godkänt betyg E i samtliga ämnen

I SALSA ingår skolenheter med

•    minst 15 elever i årskurs 9
•    bakgrundsinformation om föräldrarnas utbildningsnivå för minst 75 procent av eleverna eftersom information om eleverna är en förutsättning för modellberäkningen.
•    Samtliga elever som har avslutat årskurs 9 ingår i sammanställning.
•    Undantag gjordes i SALSA 2016 då elever som saknar uppgift om personnummer ej var med i sammanställningen. Skälet var att i möjligaste mån minska risken för missvisande jämförelser över tid samt mellan skolor. För mer information läs berörda rapporter samt analysstöd och PM om slutbetyg för läsåret 2015/16.

Vid frågor om SALSA kontakta:

Skolverkets enhet för Förskole- och grundskolestatistik utbildningsstatistik@skolverket.se