Statsbidrag

Särskilt statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder - maxtaxa
Från och med 2002 inrättades ett särskilt statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Hitta till kommunernas ansökningar och uppföljningar av detta statsbidrag genom att Klicka på Maxtaxa i vänstra menyn.

Särskilt statsbidrag för personalförstärkning
Sedan bidragsåret 2001/2002 har Skolverket fördelat ett riktat statsbidrag till landets kommuner avsett för personalförstärkningar i skola och fritidshem. Hitta till kommunernas ansökningar och uppföljningar av detta statsbidrag genom att klicka på Personalförstärkning i vänstra menyn.

Statsbidrag för att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva, räkna
Kommuner och fristående skolor kan söka statsbidrag för att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva, räkna i framför allt år 1-3. Statsbidraget kan även användas till kompetenshöjande insatser om individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen. Hitta till kommunernas ansökningar och uppföljningar av detta statsbidrag genom att klicka på Läsa, skriva, räkna i vänstra menyn.

Statsbidrag för utvecklingsinsatser i matematik
Skolverket har av regeringen fått i uppdrag (U2009/914/G) att fördela projektmedel till skolhuvudmän som stöd till lokala utvecklingsprojekt. De skolformer som omfattas av denna satsning är grundskolan, obligatoriska särskolan, specialskolan och sameskolan. Övriga skolformer omfattas inte.
Bidraget syftar till att stimulera och stärka skolornas eget utvecklingsarbete med att höja kvaliteten i matematikundervisningen. Bidraget ska ses som en komplettering till övriga insatser som görs för ökad måluppfyllelse till exempel förbättrad lärarutbildning, insatser för lärarfortbildning, nya och tydligare styrdokument. Ytterst ska fler elever lämna grundskolan med minst godkänt betyg i matematik.
Statsbidraget syftar också till att få ökad kunskap om vilka åtgärder och under vilka förutsättningar som lokal skolutveckling leder till ökad måluppfyllelse.