Kvalitetsgranskning

Ansvarig myndighet - Skolinspektionen

Hur väl en skola uppnår målen för verksamheten kan sägas vara ett tecken på hur god kvalitet skolan har. Målen definieras i författningar, kursplaner, läroplaner och annat som är styrande för verksamheten.

Skolinspektionens kvalitetsgranskningar ska redogöra för hur en skola arbetar för att nå målen och värdera om det sätt som skolan arbetar på är ändamålsenligt. Om skolan valt lösningar som är verkningsfulla märks det på måluppfyllelsen och kunskapsresultaten. Goda resultat tyder på god kvalitet. En kvalitetsgranskning kan gälla undervisningen i ett enskilt ämne, skolsituationen för en viss elevgrupp eller specifika förutsättningar för en god pedagogisk verksamhet i skolan, förskolan eller fritidshemmen. Exempel på genomförda kvalitetsgranskningar är Undervisningen i matematik, Skolsituationen för elever med funktionshinder, Utbildningen för nyanlända elever i skolan, Lärares utbildning och behörighet, Uppföljningen av resultat i vuxenutbildningen samt Skolans arbete vid trakasserier och annan kränkande behandling.  Alla typer av verksamheter från förskola till vuxenutbildning granskas av Skolinspektionen.
 
Skolinspektionen beskriver inte bara den granskade verksamheten, utan gör även värderingar och bedömningar. Granskningarna ska visa på behov av utveckling och på det sättet bidra till förbättrad måluppfyllelse för skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. En kvalitetsgranskning ska också kunna beskriva väl fungerande verksamhet och peka på framgångsfaktorer.
 
Syftet med en kvalitetsgranskning är att fokusera de områden där åtgärder är mest angelägna att sätta in, inte att ge en representativ, nationell bild av läget i landets skolor. Granskningarna avrapporteras till varje granskad skola eller verksamhet och dessutom i en samlad rapport med iakttagelser och slutsatser från samtliga granskade skolor. I de fall Skolinspektionen visar på brister beskrivs behoven av utveckling och tydliga krav ställs på att skolan vidtar åtgärder inom en given tidsram.

Läs mer om Skolinspektionen och kvalitetsgranskning på www.skolinspektionen.se