Tillsyn

Ansvarig myndighet - Skolinspektionen

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Myndighetens granskning utgår från skollagen, förordningar, läroplaner, kursplaner och andra bestämmelser som verksamheterna är skyldiga att följa.
Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen.

I vänstermenyn finns rapporterna avseende:

- Regelbunden tillsyn
- Riktad tillsyn
-
Oanmäld granskning
- Skolenkäten

- Ombedömning av nationella prov

Läs mer på www.skolinspektionen.se