Vad är Anmälningar?

Ansvarig myndighet - Skolinspektionen

Skolinspektionen har tillsynsansvar över förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Det betyder att myndigheten kontrollerar att kommunen eller den fristående skolan följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för verksamheten. Avsikten med tillsynen är att se till att alla får den barnomsorg eller utbildning de har rätt till och att kräva åtgärder om det finns brister.

Som en del i tillsynen tar Skolinspektionen emot anmälningar om brister i en verksamhet. En anmälan blir hos Skolinspektionen ett s.k. enskilt ärende. De flesta anmälningarna kommer från föräldrar eller elever och kan gälla kommunala eller fristående skolor. Anmälningarna kan till exempel handla om att ett barn eller en elev utsätts för kränkningar, inte får tillräckligt stöd eller inte får tillgång till barnomsorg eller utbildning.

Vill du veta mer om ett ärende? Maila skolinspektionen@skolinspektionen.se och uppge gärna diarienummer i mailet.

Barn- och elevombudet (BEO).
BEO är en del av Skolinspektionen, men har samtidigt ett självständigt uppdrag. Tillsammans med Skolinspektionen övervakar BEO den del av skollagen (6 kapitlet) som gäller kränkande behandling. BEO ska också tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbeta för att motverka kränkningar, diskriminering och trakasserier av barn och elever. En mycket viktig uppgift är att ta tillvara barn och elevers rättigheter. Det innebär att BEO utreder anmälningar om kränkande behandling och kan företräda enskilda barn och elever i domstol.

Den statistik som redovisas här avser anmälningar inkomna till både Skolinspektionen och BEO.


Sök anmälningar via vänstermenyn.

 

 

Kritiken avser huvudmannen

En anmälan kan avse en skola eller kommun, men kritiken avser huvudmannen dvs kommunen eller den som äger en fristående skola/skolkoncern.