Hitta all statistik och alla
dokument om en
kommun eller skola

Välj först
Kommun:

Verksamhetsform:Företag/organisation:


Diskutera mera - för att bedöma och förbättra

Hur är läget i din skola eller i din kommun? För att kunna bedöma och analysera det – ta hjälp av SIRIS.

Att diskutera och analysera era resultat är en förutsättning för att systematiskt förbättra verksamheten.

Aktuellt
2014-04-11
Förtydligande om personalstatistiken
10 april publicerade Skolverket den årliga statistiken om pedagogisk personal i skolan. Statistiken visar bland annat hur stor andel lärare av de anställda lärarna som har en pedagogisk högskoleexamen i Sverige. Det kan röra sig om en svensk examen eller om en utländsk examen som är godkänd av svenska myndigheter.

I skolor som huvudsakligen bedriver undervisning på engelska kan det finnas många lärare som har en utländsk pedagogisk examen men som av olika skäl inte godkänts av svenska myndigheter. Dessa lärare finns inte med i Skolverkets statistik eftersom de inte finns med i det examensregister som statistiken bygger på.

Skolverket har nu valt att ta bort statistiken om pedagogisk högskoleexamen ur SIRIS för de grundskolor som har tillstånd från Skolinspektionen att bedriva undervisning på engelska. I anslutning till statistiken finns också en beskrivning av uppgifterna.
 
2014-04-10
Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen ökar
Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen fortsätter att öka i nästan alla skolformer med undantag från specialskolan, särvux och sfi. Den största ökningen av andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen sedan föregående läsår har skett i grundsär- och gymnasiesärskolan.

Statistiken bygger på uppgifter insamlade från skolor. Uppgifter om lärarnas utbildning hämtas från Universitetskanslerämbetets register över examinerade. Det är dock viktigt att notera att det ännu inte går att utläsa om lärarna undervisar i ämnen, årskurser eller skolformer som motsvarar deras utbildning i Skolverkets officiella statistik. Skolverket har för avsikt att redovisa behöriga lärare baserat på lärarlegitimation från och med läsåret 2014/15.

Klicka på fliken Statistik och välj verksamhetsform i vänstermenyn och därefter Personal.
 
2014-03-27
Elevökning i grundskolan
Antalet elever i grundskolan har ökat med nästan 22 000 elever sedan föregående läsår och kommer enligt prognosen fortsätta att öka. På riksnivå kan man även se att: - årskurs 1–3, 4–6 och 7–9 hålls samman, - det är fler elever i fristående skolor och - sju av tio elever läser moderna språk.
Läs mer
 
2014-03-11
SALSA uppdaterat
SALSA är uppdaterat med betygsuppgifterna för läsåret 2012/13.
Läs mer
 
2014-03-06
Fortsatt elevtapp i gymnasieskolan
I år går 330 000 elever i gymnasieskolan. Sedan förra läsåret har antalet elever minskat med över 21 000 vilket motsvarar en minskning med sex procent. Det visar Skolverkets nya statistik som också finns nedbruten på lokal nivå. - Det är viktigt att kommuner och fristående skolor anpassar sig efter de krympande elevkullarna, säger Skolverket generaldirektör Anna Ekström. Läs hela Skolverkets pressmeddelande: http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2014
Läs mer
 
2014-02-12
Skillnaden mellan slutbetyg och provbetyg
De flesta eleverna i årskurs 9 får samma slutbetyg som provbetyg. 2013 har andelen som får lägre likväl som högre slutbetyg än provbetyg har ökat. Förändringen kan bero på att det är första gången jämförelsen görs med den nya betygsskalan som har fler betygssteg än den tidigare skalan.