Börja här

  1. 1) Vill du se och jämföra statistik mellan skolenheter, kommuner eller län? Använd fliken Statistik ovan.
  2. 2) För att snabbt komma åt all tillgänglig information om en särskild skolenhet eller en kommun kan du använda snabbfunktionen under kartan nedan.
  3. 3) Diskutera och analysera era resultat!

Hitta all statistik och alla
dokument om en
kommun eller skola

Välj först
Kommun:

Verksamhetsform:Gymnasieförbund:Företag/organisation:


Diskutera mera - för att bedöma och förbättra

Hur är läget i din skola eller i din kommun? För att kunna bedöma och analysera det – ta hjälp av SIRIS.

Att diskutera och analysera era resultat är en förutsättning för att systematiskt förbättra verksamheten.

Aktuellt
2017-03-23
Elevstatistik och lärartäthet publicerat
Antalet nyanlända elever i grundskolan har ökat med 27 procent, från 62 400 förra läsåret till 79 400 i år. Skolverkets elevstatistik visar också att de nyanlända eleverna fördelas ojämnt mellan skolor. Tio procent av landets grundskolor har tagit emot 43 procent av alla nyanlända elever. Samtidigt finns det nästan 700 skolor som inte har tagit emot några nyanlända elever alls.

För att komma till statistiken: använd fliken Statistik och därefter verksamhetsform i vänstermenyn eller funktionen under kartan.
 
2017-03-21
Andelen obehöriga lärare ökar
Över hälften av lärarna som har nyanställts det senaste läsåret saknar pedagogisk högskoleexamen. Det innebär att andelen obehöriga lärare i skolorna fortsätter att öka. Det visar Skolverkets statistik för läsåret 2016/17 som även finns nedbruten på läns-, kommun- och skolenhetsnivå. "- Bristen på behöriga lärare är fortsatt allvarlig. Det går fler elever än tidigare i både grund- och gymnasieskolan men det finns helt enkelt inte tillräckligt många behöriga lärare att få tag på, säger Niclas Westin, enhetschef på Skolverket".

Välj Statistikfliken och därefter Personal i vänstermenyn.
 
2017-03-02
Uppdaterad statistik om gymnasieelever
Efter flera år av elevminskning ökar nu antalet elever för första gången sedan 2008. Ökningen beror till viss del på större elevkullar, men främst på nyanlända ungdomar i gymnasieålder. De två största programmen är som tidigare naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammet.
Läs mer
 
2017-02-13
SALSA, relationen betyg och prov samt ny presentation på huvudmannanivå

SALSA är uppdaterat I SALSA 2016 ingår inte elever som saknar uppgift om personnummer, det omfattar bland annat elever som inte är folkbokförda i Sverige. Hitta till SALSA genom att gå via fliken Statistik.

Relationen mellan resultaten från nationella prov och betyg är uppdaterat
Statistiken för relationen mellan nationella prov och slutbetyg årskurs 9 och nationella prov och terminsbetyg i årskurs 6 är uppdaterad för läsåret 2015/16. Statistiken visar andel elever som har erhållit lika betyg och provbetyg samt andel elever som erhållit lägre respektive högre betyg jämfört med provbetyg. Hitta statistiken via fliken Statistik, Grundskola och Nationella prov

Nyhet! Statistik på huvudmannanivå
Från och med 13 februari 2017 finns ett nytt sätt att visa statistiken för enskilda huvudmän Det är sökfunktionen i SIRIS som har utvidgats till att även visa enskild huvudman i följande statistikrapporter:
• Grundskolan – Elevstatistik (elever per årskurs i grundskolan och elever i förskoleklass)
• Grundskolan – Slutbetyg årskurs 9
• Grundskolan – Slutbetyg per ämne årskurs 9
• Grundskolan – Behörighet till gymnasieskolan
• Gymnasieskolan – Elevstatistik (elever per program)
• Gymnasieskolan – Avgångselever nationella program
• Gymnasieskolan – Genomströmning inom 3, 4 och 5 år

De olika statistikområden som finns i SIRIS kommer successivt att uppdateras med den nya uppdelningen. Undantaget är statistiken om kostnader.
 
2017-01-17
Fler resultat från Skolinspektionens enkät med föräldrar om förskolan är publicerade
Under hösten 2016 svarade 25 677 föräldrar och 7 037 förskolepersonal på en enkät från Skolinspektionen. Frågorna handlade bland annat om områden som trygghet, omsorg, utveckling och lärande.

Totalt omfattade undersökningen 899 kommunala och fristående förskolor i 54 kommuner. Det finns en rapport för varje kommun, förskola och respondentgrupp som deltagit i enkäten.

Klicka på "Läs mer" eller gå in på www.skolinspektionen.se via fliken "Tillsyn" och därefter Förskoleenkäten eller läs mer på Skolinspektionens webb.
Läs mer