Analysstöd -
här finns mer information!


  Vad är det?
Att tolka
Insamling av uppgifter
Rapporter och utredningar
Styrdokument
Pixel

Grundskolan basdata: Elever
Antal elever i grundskolan läsåret 2011/2012


Vad är det?

Denna statistikuppgift visar det totala antalet elever som var inskrivna i grundskolan den 15 oktober 2011.


Att tolka

Tänk på följande saker när du tolkar uppgifterna:

Förändringar under läsåret
Statistiken baseras på elevantalet i oktober givet läsår. Det framgår inte om antalet har ökat eller minskat under läsåret, till exempel på grund av flytt.

Särskoleelever i grundskolan
Misstanke finns att vissa av de särskoleelever som är integrerade i grundskolan har rapporterats som elever i grundskolan.

Utländsk bakgrund
Utländsk bakgrund innebär att eleven är född utomlands samt elever födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands. Övriga hamnar i i gruppen med svensk bakgrund, även om de har en utländsk förälder.

Föräldrar med eftergymnasial utbildning
Eftergymnasial utbildningsbakgrund innebär att elever har minst en förälder som har eftergymnasial utbildning.

Kommungrupper
Svenska Kommunförbundets kommungruppsindelning har gjorts i nio grupper efter vissa strukturella egenskaper som bland annat befolkningsstorlek, pendlingsmönster och näringslivsstruktur. Indelningen skall ses som en generell indelning och har i dag många olika användare. Grupperingen är främst tänkt att användas vid analyser, jämförelser och redovisning. För mer information, se Sveriges kommuner och landstings webbsida.


Insamling av uppgifter

Antalet elever mäts den 15 oktober eller närliggande vardag.

Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån (SCB), på uppdrag av Skolverket. Uppgiftslämnare är formellt sett den som ansvarar för verksamheten, alltså kommunen eller styrelsen för respektive fristående skola. Det praktiska arbetet - att skicka underlag till statistiken - sköts i de flesta fall av respetive skola.


Rapporter och utredningar

Följande rapporter och utredningar kan ge djupare information:

Barnomsorg och skola i siffror, del 2.
Sveriges officiella statistik för barnomsorg och skola publiceras löpande i denna rapportserie. I del 2 redovisas varje år uppgifter om barn-, elev- och lärarantal i olika verksamhetsformer.

Jämförelsetal för huvudmän, del 1.
Rapporten och databasen presenterar bland annat elevstatistik på kommunnivå. Jämförelser kan göras mellan kommunala och fristående skolor samt mellan kommuner och kommungrupper.

Beskrivande data om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning
I denna årliga rapport redovisas statistiska uppgifter om barn/elever, personal/lärare, kostnader och i vissa fall utbildningsresultat för samtliga barnomsorgs- och skolformer inom Skolverkets ansvarsområde.

Klicka här för att söka upp rapporterna: Skolverkets publikationer.


Styrdokument

Ett styrdokument beskriver hur en verksamhet ska bedrivas och kan till exempel bestå av lagar, förordningar med läro- och kursplaner samt Skolverkets föreskrifter.

Följande styrdokument är aktuella:

 • Skollagen 2010:800
  1 kap. 8§ lika tillgång till utbildning
  7 kap. Skolplikt och rätt till utbildning
  9 kap. Förskoleklassen
  10 kap. Grundskolan
 • Skolförordning (SFS 2011:185)
  4 kap. Elever
  Förordning (1996:1206) om fristående skolor
  1 kap 3§ Antagningsvillkor

Klicka här för att komma till Svensk författningssamling (SFS).

Klicka här för att komma till Skolverkets författningssamling (SKOLFS).

Överst på sidan

Pixel

Streck
Senast ändrad: 2012-03-29
Ansvarig för sidan: Informationsenheten
Stäng detta fönster