Grundskolan - Elevstatistik
Läsåret 2017/18 Visar uppgifter för: Riket

Förskoleklass Årskurs 1-9


Antal
elever
Andel 
flickor 
(%)
Antal
elever
åk 1-9
Andel
flickor
(%)
Andel
m utl
bakgr
(%)
Andel m
föräldr
m efter-
gymn 
utb (%)
Antal
elever
åk 1
Antal
elever
åk 2
Antal
elever
åk 3
Antal
elever
åk 4
Antal
elever
åk 5
Antal
elever
åk 6
Antal
elever
åk 7
Antal
elever
åk 8
Antal
elever
åk 9
Riket, samtliga huvudmän 119 076 49 1 049 490 48 25 58 124 560 121 102 119 569 117 709 117 303 113 390 112 848 111 898 111 111
Riket, kommunal huvudman 106 193 49 887 837 48 24 56 110 853 107 777 106 549 100 751 99 723 92 800 89 870 89 666 89 848
Riket, enskild huvudman 12 416 49 156 488 50 25 69 13 101 12 684 12 389 16 384 17 040 20 003 22 447 21 702 20 738
Riket, statlig huvudman 46 50 158 46 . . 28 30 26 26 30 18 . . .
Riket, landsting huvudman . . 14 .. . .. . . . . . . 1 2 11
Riket, Internationella skolor 421 50 4 993 50 72 67 578 611 605 548 510 569 530 528 514
Blekinge län 1 839 51 16 541 48 22 58 1 887 1 867 1 807 1 846 1 886 1 834 1 804 1 808 1 802
Dalarnas län 3 261 50 28 984 49 20 49 3 298 3 190 3 378 3 254 3 154 3 255 3 176 3 148 3 131
Gotlands län 596 51 5 511 48 9 55 660 665 612 566 613 618 539 587 651
Gävleborgs län 3 099 48 28 648 49 21 50 3 204 3 199 3 060 3 194 3 243 3 077 3 256 3 201 3 214
Hallands län 4 014 49 35 728 48 18 60 4 283 4 083 3 961 3 962 4 026 3 926 3 785 3 863 3 839
Jämtlands län 1 508 48 13 283 49 15 56 1 585 1 495 1 515 1 496 1 480 1 430 1 453 1 420 1 409
Jönköpings län 4 501 49 38 618 49 26 52 4 487 4 383 4 361 4 350 4 254 4 162 4 220 4 177 4 224
Kalmar län 2 662 47 23 766 49 23 53 2 838 2 678 2 670 2 674 2 608 2 537 2 572 2 557 2 632
Kronobergs län 2 332 49 21 349 48 29 53 2 468 2 485 2 413 2 328 2 455 2 252 2 350 2 272 2 326
Norrbottens län 2 691 49 23 656 48 14 55 2 681 2 637 2 691 2 541 2 712 2 592 2 613 2 582 2 607
Skåne län 16 088 49 139 965 48 30 58 16 916 16 533 16 048 15 729 15 657 15 057 14 719 14 732 14 574
Stockholms län 28 209 48 246 380 49 28 65 29 670 28 603 28 507 27 774 27 656 26 691 26 448 25 785 25 246
Södermanlands län 3 451 49 31 580 48 27 50 3 594 3 518 3 516 3 582 3 590 3 486 3 416 3 459 3 419
Uppsala län 4 336 49 38 069 48 20 61 4 513 4 304 4 475 4 253 4 219 4 083 4 147 4 086 3 989
Värmlands län 3 045 50 26 735 48 19 54 3 102 3 097 2 957 3 013 2 993 2 949 2 854 2 930 2 840
Västerbottens län 3 127 49 26 568 49 14 61 3 101 3 206 3 069 2 880 3 020 2 851 2 806 2 788 2 847
Västernorrlands län 2 739 49 25 524 49 16 55 2 964 2 792 2 895 2 789 2 831 2 721 2 901 2 822 2 809
Västmanlands län 3 157 49 27 662 48 28 52 3 275 3 096 3 079 3 108 3 041 3 059 3 007 3 013 2 984
Västra Götalands län 19 639 48 173 578 48 25 58 20 924 20 273 19 714 19 693 19 272 18 555 18 572 18 342 18 233
Örebro län 3 600 48 30 607 49 26 51 3 663 3 607 3 580 3 500 3 373 3 144 3 206 3 278 3 256
Östergötlands län 5 156 48 46 738 49 24 55 5 447 5 391 5 261 5 177 5 220 5 111 5 004 5 048 5 079

Rapportbeskrivning och definitioner etc.
Rapporten visar antal elever och andel flickor i förskoleklass samt antal elever, andel flickor, andel med utländsk bakgrund respektive andel med föräldrar med eftergymnasial  utbildning i grundskolan fördelat per årskurs.
Uppgifterna avser oktober det valda året.
 
Utländsk bakgrund innebär att eleverna är födda utomlands eller födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands. Elever som saknar uppgift om personnummer räknas i  denna statistik till elever med utländsk bakgrund. Att uppgift om personnummer saknas kan bland annat bero på att eleven inte är folkbokförd i Sverige. Övriga elever hamnar i  gruppen med svensk bakgrund, även om de har en utlandsfödd förälder.
 
Observera att uppgifter avseende kön, utländsk bakgrund samt föräldrarnas utbildningsnivå dubbelprickas om de baseras på färre än 10 elever. Då visas två prickar (..)  istället för  utfall. Undantaget är elever på sameskolan där alla uppgifter prickas om de baseras på färre än 10 elever. Om data saknas visas en prick (.) istället för utfall.
 
Uppgifterna Andel med utländsk bakgrund och Andel med föräldrar med eftergymnasial utbildning presenteras från och med år 2009. Nytt från läsåret 2017/18 är att statistik om  elever i konfessionella skolor samlas in på individnivå. Dessa uppgifter finns inte rapporterade för sameskolor.
Antal elever i förskoleklass redovisas i denna databas från och med läsåret 2007/08. Mellan 2007/08 och 2011/12 saknas uppgifter om elever i förskoleklasser som kommunen har  ett övergripande ansvar för men som drivs av annan huvudman än kommunen samt förskoleklasser belägna i anslutning till specialskolor och grundsärskolor.
* Internationella skolor kan från och med 2016 ha antingen kommunal eller enskild huvudman. Internationella skolor följer ett annat lands läroplan eller en internationell läroplan.
I den geografiska redovisningen redovisas de som en egen grupp. I redovisningen per huvudman redovisas de internationella skolorna tillsammans med den huvudman de tillhör.