Urval anmälningar - Ansvarig myndighet: Skolinspektionen
Anmälningar
Besluts- eller registreringsår
Län
Lägeskommun
Verksamhetsform
Skolenhet
Grund för utredning
Lett till kritik
Anmälningar
Här presenteras uppgifter om inkomna och beslutade anmälningar per skola tre år tillbaka i tiden. Uppgifter som visas är bl.a. diarienummer, grund för utredning och uppgift om ärendet lett till kritik eller ej. OBS! En markering om ej avslutat ärende innebär att en anmälan mot skolan inkommit till Skolinspektionen. Skolinspektionen har då ännu inte tagit ställning till om skolans huvudman brutit mot författningarnas krav.
Så här gör du!
Välj ärende: "Alla" är de ärenden som är beslutade eller inkomna det valda året.
Välj år: det år anmälan inkom eller beslut i ärendet fattades.
Välj län och kommun: Välj det län och kommun skolan ligger i.
Välj verksamhetsform: Verksamhetsform som inkommen eller beslutad anmälan avser.
Välj skola: Skolenheten den inkomna eller beslutade anmälan avser. OBS! Ärenden som inte hänförs till en viss skolenhet eller avser andra verksamhetsformer än grund- och gymnasieskola visas på Kommunnivå och skolan visas då ej i denna lista.
Välj grund för utredning: Med grund för utredning avses en beskrivning av vilken eller vilka frågeställningar ärendet berör, gjord utifrån bestämmelserna i skollagstiftningen.
Välj lett till kritik: Visar om Skolinspektionens utredning visat att skolenhetens eller verksamhetens huvudman brutit mot författningarnas krav.